Preduzeće, ili privredno društvo, je pravno lice koje obavlja delatnost u cilju sticanja dobiti. Naziva se još i firma, kompanija ili korporacija.

Vrste uredi

Preduzeća, u zavisnosti od osnivača, mogu biti javna i privatna. Javna preduzećah osniva država ili jedinica lokalne samouprave radi obavljanja delatnosti od opšteg interesa. Privatno preduzeće može osnovati svako fizičko lice i pravno lice.

Pravne forme preduzeća su:

Funkcije uredi

Ciljna funkcija prеduzeća je dobit (profit). Ovo karakteriše sve pravne forme preduzeća. Preduzećima koja obavljaju delatnost od opšteg interesa svojstveno je da, pored ove ciljne funkcije, mogu imati i sekundarnu ciljnu funkciju. Ona se sastoji u zadovoljavanju potreba korisnika usluga iz obavljanja ove delatnosti. Nije isključeno da se preduzeća osnivaju radi uštede troškova svojim osnivačima, bez obzira na to što Zakon o preduzećima izričito ne predvića. U pitanju su: istraživanja tržišta, istraživanja nalazišta određenih rudnih sirovina, obavljanje određenih zajedničkih funkcija i slično.

Preduzeća organizuju proizvodnju, nude na tržištima određene količine roba (gotovih proizvoda), nastojeći da maksimiziraju svoje dobiti. Kada odlučuju o proizvodnji i ponudi, preduzeća nastoje da svoje prozvode (usluge) prodaju po takvim cenama, kako bi pokrili cene koštanja (odnos ukupnih troškova proizvodnje i prometa po jedinici proizvoda) i ostvarili određeni iznos dobiti (na primer, u vrednosti 10% cene koštanja). Preduzeća se uzdržavaju od smanjivanja cena, jer to mogu uraditi i konkurenti. Tima mogu više izgubiti nego dobiti. Ovakvo ponašanje preduzeća svojstveno je privredama sa izraženom konkurencijom i bez značajnih inflatornih i monopolističkih tendencija.

Obeležja uredi

Osnovna obeležja preduzeća su:

  • preduzeće ima svoju ekonomiju;
  • ekonomiju ostvaruje u okruženju sa kojim je u permanentnoj komunikaciji;
  • preduzeće je složen, dinamički, ekonomski sistem;
  • preduzeće je poslovno-finansijski entitet, te se kao takav rukovodi, pre svega, poslovno-finansijskim ciljevima;
  • procesima i pojavama u preduzeću upravlja kompetentan menadžment.

Vidi još uredi

Literatura uredi

Vanjske veze uredi