Baterija (vojna jedinica)

Baterija ili bitnica je u artiljeriji isto što i četa u ostalim rodovima vojske.Najčešće je sačinjava 50-60 ljudi. Baterija se organizuje od vodova i odeljenja, i to tako što više odeljenja ( najčešće tri sa ljudstvom od 10 vojnika ) čine jedan vod, a više vodova ( najčešće tri i to jedan izviđački i dva vatrena ) čine bateriju. Više baterija dalje čine divizion, više diviziona brigadu, više brigada diviziju, više divizija korpus i više korpusa armiju.