Brigada je u mnogim vojskama najveća taktička jedinica kopnene vojske. Sastoji se od 3-6 bataljona (rjeđe 2 puka), a obično joj komandira oficir s činom brigadira ili brigadnog generala. Ima između 3000 i 7000 vojnika.

Standardni NATO-v simbol za pješadijsku brigadu.

Može djelovati samostalno odnosno biti dio divizije ili korpusa.

Partizanska brigada uredi

Partizanska brigada je tipična pokretna partizanska formacija namenjena pre svega za ofanzivna dejstva protiv agresorovih snaga na privremeno okupiranoj teritoriji, kako u uslovima sadejstva sa svojim frontom, tako i u uslovima isključivo partizanskog oblika oružane borbe. To je tak­tička združena jedinica, s drugom istorijskom tradicijom. U NOR-u se u sastavu 253 brigade borilo se preko 500 hiljada parti­zana. Kao borbena formacija postojala je i u drugim par­tizanskim ratovima 20. veka veka.[1]

Organizacijski sastav, naoružanje i oprema partizanske brigade prilagođeni su dejstvima u partizanskom obliku oružane borbe, u svim zemljišnim, vremenskim i taktičkim uslovima. S obzirom na znatnu vatrenu moć, veliku manevarsku sposobnost, kao i moguć­nost da u području dejstva koristi podršku teritorijalnih oružanih i neoružanih organizacija i raznih oblika otpora agresoru, brigada može da izvršava sve zadatke u oružanoj borbi.

Partizanske brigade kao jezgro služe u formiranju većih opera­tivnih združenih sastava.[1]

V. također uredi

  1. 1,0 1,1 Petar Kleut: PARTIZANSKA TAKTIKA