Slova srpskohrvatske abecede
A
a
B
b
C
c
Č
č
Ć
ć
D
d

Đ
đ
E
e
F
f
G
g
H
h
I
i
J
j
K
k
L
l
Lj
lj
M
m
N
n
Nj
nj
O
o
P
p
R
r
S
s
Š
š
T
t
U
u
V
v
Z
z
Ž
ž

A je prvo slovo u latiničkoj abecedi, u glagoljskoj i ćirilićnoj azbuci, i u svim alfabetima koji su nastali od feničkog. U semitskim pismima A je znak za grleni suglasnik, a danas je obično znak za vokal jednak ili sličan našem a. Označava niski srednji samoglasnik. U grupi glasova a predstavlja najveći razmak između gornje i donje vilice.

Također može značiti i:

 • jedan od suprotnih veznika
 • znak za broj 1 u grčkom pismu (α), u glagoljici i ćirilici.
 • muzički ton a, šesti ton C-dur skale. Također i akord, koji se temelji na tom tonu i za tonalitet A-dura, odnosno a-mola. Ton a služi za akordiranje instrumenata u orkestru. U Evropi je visina tona a određena sa 435 herca, a u SAD 440.
 • latinska skraćenica za anno (godine).
 • skraćenica za površinsku mjeru ar (100 m2).
 • u fizici oznaka za ubrzanje (a)
 • u SI sistemu znak za jedinicu jačine električne struje amper (A) i prefiks ato (a, 10-18)
 • u algebri, znak za određenu veličinu (a).
 • u geometriji, oznaka za pravac (a) i tačku (A).
 • u logici, simbol za afirmativni sud (A).
 • u posuđenicama grčkog i latinskog porijekla "a" je prefiks, koji označava negaciju ili nedostajanje nečega ("a privativum"), npr. a-političan, a-simetrija, a-moralan.
 • s naglaskom (à), oznaka cijene (franc. à po).
 • međunarodnu automobilsku oznaku za Austriju.

Historija

uredi

Oblik slova potiče od egipatskog hijeroglifa, šematizirane slike volovske glave. Na hebrejskom jeziku alef znači bik. Odatle dolaze nazivi alef (hebr.), alfa (grč.), elif (arap.).

 
Egipatski hijeroglif
 
Proto-semitski
hijeroglif
 
Feničko alef
 
Grčko alpha
 
Etruščansko A
 
Rimsko A