Transport opasnih materija

(Preusmjereno sa stranice UN broj)

Prevoz opasnih materija regulisan je Uredbom o prevozu opasnih materija u drumskom i železničkom saobraćaju i Zakonom o proizvodnji i prometu opasnih materija[1]. Prevoz u međunarodnom saobraćaju regulisan je međunarodnim propisima:

 • ADR za drumski saobraćaj (European Agreement on the International Road Transport of Hazardous Goods)
 • RID za železnički prevoz (Regulation for International Transport of Hazardous Goods)
 • IMGD za pomorski prevoz (International Maritime Dangereous Goods Code/Transport by Sea)
 • IATA DGR za vazdušni prevoz (IATA regulations on the Transport of Hazardous Goods/Air Transport)
 • Preporuke o prevozu opasnih roba (opšti dokument Ujedinjenih nacija)

Klasifikacija opasnih materija uredi

Opasne materije su razvrstane u devet kategorija (klasa)[1]

 • Klasa 1. Eksplozivne supstance (koriste se za izvođenje eksplozija i pirotehničkih efekata),
 • Klasa 2. Gasovi pod pritiskom, u tečnom stanju ili rastvoreni pod pritiskom,
 • Klasa 3. Zapaljive tečnosti,
 • Klasa 4. Zapaljive čvrste materije,
 • Klasa 5. Oksidirajuće supstance (oksidanti, oksidansi),
 • Klasa 6. Otrovne (toksične) i infektivne supstance,
 • Klasa 7. Radioaktivne supstance,
 • Klasa 8. Korozivne supstance i
 • Klasa 9. Mešovite opasne supstance.

Obeležavanje transportnih sredstava koje prevoze opasne materije uredi

 
Primer plakate sa Kemlerovim kodom i UN brojem

Na cisternama i vozilima koja se kreću putevima pod međunarodnom ADR regulativom na plakati (listici) koja se na njima nalazi navedeni su Kemlerov kod (broj dat u gornjem delu) i odgovarajući broj dat Preporukom UN za transport opasnih materija (broj u donjem delu)[1]. Narandžast čist plakat bez brojeva ukazuje da vozilo prevozi opasan teret (burad, paketi itd.) ili se radi o tankeru sa šarolikom robom. Kamioni odnosno cisterne koje se kreću javnim putevima, a prenose materije opasne po ljude i njihovu životnu sredinu, moraju se obeležiti istovetnim tablama sa obe strane kao i spreda i pozadi.

Značenje cifara Kemlerovog koda uredi

Prva cifra Kemlerovog koda ukazuje na primarnu opasnost Druga i treća cifra generalno ukazuju na sekundarne opasnosti
0 Opasnost je adekvanto opisana prvom cifrom
2 Gas 2 (Zapaljivo) može isparavati
3 Zapaljiva tečnost 3 Požarna opasnost
4 Zapaljive čvrste materije 4 Požarna opasnost
5 Oksidirajuće supstance ili organski peroksidi 5 Oksidirajuća opasnost
6 Toksična materija 6 Toksična opasnost
7 Radioaktivna materija 7 Radioaktivna opasnost
8 Korozivna materija 8 Korozivna opasnost
9 Mešovite/Opasnost po životnu sredinu (infektivne, biološke) 9 Samorazlaganje ili burne reakcije nastale usled polimerizacije
X Reaguje opasno sa vodom

UN broj uredi

UN broj je četvorocifren i identifikuje opasnu materiju. Svaka opasna supstanca ima svoj jedinstven UN broj (Primer: za benzin je 1203). UN brojevi idu u opsegu od 0001 do 3500 i predstavljaju deo opšteg dokumenta Ujedinjenih nacija u vidu Preporuka o prevozu opasnih roba.

Reference uredi

 1. 1,0 1,1 1,2 Šimon Đarmati, Hemija opasnih materija, Viša politehnička škola, Beograd, 2006.

Vidi još uredi

Lista UN brojeva na Engleskoj Vikipediji (en)

Spoljašnje veze uredi