Taksonomija je biološka disciplina koja se bavi teoretskim i praktičnim definisanjem taksona, i hekdodeljivanjem taksonomskih kategorija određenim taksonima. Ime potiče od grčkih reči tassein - klasifikovati, i nomos - zakon, nauka.

U početku taksonomija se bavila samo praksom klasifikovanja organizama (što je područje poddiscipline klasifikacije), ali je naknadno prošireno polje istraživanja i na izučavanje principa i teorija klasifikovanja. Danas biološka taksonomija daje pravila klasifikovanja organizama u složene drvolike hijerarhijske sisteme, gde se više hijerarhijski nižih taksona podvodi pod jedan hijerarhijski viši. U svojim istraživanjima, taksonomi se vode rezultatima svih ostalih bioloških disciplina, imajući na taj način multidisciplinaran pristup problemu klasifikovanja.

Uporediti

uredi