Sinus versus je trigonometrijska funkcija slika desno.

Funkcija se naziva i versinus. Ovi nazivi su danas veoma retko u upotrebi. Graf versinusa je kosinusoida translirana za jedan gore. Svugde je definisana. Nule su u tačkama na ostalim mestima je pozitivna, osnovni period je 2π, minimumi su u nulama, a maksimumi

Sinus versus ugla alfa je odnos , na slici (2) levo, gde je B projekcija vrha pokretnog radijus-vektora na apscisu. Zamenom dužina sa slike dobićemo da je sinus versus ugla alfa 1 - cosα.

Pojam sinusa versusa uveden je u 17. veku i danas se skoro uopšte ne upotrebljava. Ruski matematičar P. L. Čebišev je smatrao da će sinus versus igrati važnu ulogu u matematici.

Latinski: sinus - ispupčenost, nadutost; versus - (pre) okrenut; sinvers - (pre) okrenuti sinus.