R-oznake

(Preusmjereno sa stranice R10: Zapaljivo)

R-oznake (fraze, izrazi) (engl. Risk Phrases)) su definisani trećim aneksom uputstva Evropske unije 67/548/EEC: Priroda posebnih rizika karakterističnih za opasne supstance i preparate. Lista je objedinjena i publikovana u uputstvu 2001/59/EC, gde mogu da se nađu i prevodi na druge jezike koji se koriste u Evropskoj uniji. Ove oznake su međunarodno usvojene, ne samo u Evropi i postoje napori da se lista uskladi u celom svetu.

Lista R-oznaka

uredi
 • R1: Eksplozivno kada je na suvom
 • R2: Rizik od eksplozije pri udaru, trenju, plamenu ili izvoru vatre
 • R3: Veliki rizik od eksplozije pri udaru, trenju, plamenu ili izvoru vatre
 • R4: Gradi eksplozivna metalna jedinjenja
 • R5: Temperatura može izazvati vatru
 • R6: Eksplozivno sa ili bez kontakta sa vazduhom
 • R7: Može prouzrokovati požar
 • R8: Kontakt sa zapaljivim materijalima može izazvati požar
 • R9: Eksplozivno kada se meša sa zapaljivim materijalima
 • R10: Zapaljivo
 • R11: Veoma zapaljivo
 • R12: Krajnje zapaljivo
 • R14: Burno reaguje sa vodom
 • R15: U kontaktu sa vodom oslobađa veoma zapaljive gasove
 • R16: Eksplozivno kada se meša sa oksidacionim sredstvima
 • R17: Spontano sagoreva na vazduhu
 • R18: Kada se upotrebljava, može nagraditi zapaljivu/eksplozivnu smešu vazduha i gasa
 • R19: Može nagraditi eksplozivne perokside
 • R20: Štetno za udisanje
 • R21: Štetno u kontaktu sa kožom
 • R22: Štetno ako se proguta
 • R23: Otrovno za udisanje
 • R24: Otrovno u kontaktu sa kožom
 • R25: Otrovno ako se proguta
 • R26: Veoma toksično kada se udiše
 • R27: Veoma toksično u kontaktu sa kožom
 • R28: Veoma toksično ako se proguta
 • R29: U kontaktu sa vodom oslobađa otrovni gas
 • R30: Može postati veoma zapaljivo prilikom korišćenja
 • R31: U kontaktu sa kiselinama oslobađa otrovni gas
 • R32: U kontaktu sa kiselinama oslobađa veoma otrovni gas
 • R33: Opasnost od kumulativnog efekta
 • R34: Uzrokuje opekotine
 • R35: Uzrokuje opekotine većeg stepena
 • R36: Iritantno za oči
 • R37: Iritantno za respiratorni sistem
 • R38: Iritantno za kožu
 • R39: Opasni ili veoma ozbiljni nepovratni efekti
 • R40: Postoje neki dokazi o kancerogenom dejstvu
 • R41: Rizik od ozbiljnog oštećenja očiju
 • R42: Može izazvati senzitaciju ako se udiše
 • R43: Može izazvati senzitaciju u kontaktu sa kožom
 • R44: Rizik od eksplozije na toploti u zatvorenom
 • R45: Može uzrokovati kancer
 • R46: Može uzrokovati genske mutacije
 • R48: Opasnost od ozbiljnog ugrožavanja zdravlja prilikom duže izloženosti
 • R49: Može uzrokovati kancer ako se udiše
 • R50: Veoma toksično za vodene organizme
 • R51: Toksično za vodene organizme
 • R52: Štetno za vodene organizme
 • R53: Može uzrokovati dugoročne štetne posledice u vodenim ekosistemima
 • R54: Toksično za biljke
 • R55: Toksično za životinje
 • R56: Toksično za terestrične organizme
 • R57: Toksično za pčele
 • R58: Može uzrokovati dugoročne štetne posledice u životnoj sredini
 • R59: Uništava ozonski omotač
 • R60: Može smanjiti fertilitet
 • R61: Može imati teratogeno dejstvo
 • R62: Moguć rizik od smanjenog fertiliteta
 • R63: Moguće teratogeno dejstvo
 • R64: Štetno za bebe koje doje
 • R65: Štetno: može uzrokovati oštećenja na plućima ako se proguta
 • R66: Učestala izloženost može prouzrokovati suvoću i pucanje kože
 • R67: Isparenja mogu izazvati pospanost i vrtoglavicu
 • R68: Moguć rizik od nepovratnih efekata

(Napomena: oznake koje nedostaju upućuju na to da su ili poništene ili zamenjene drugim oznakama.)

Kombinacije

uredi
 • R14/15: Burno reaguje sa vodom, oslobađajući krajnje zapaljive gasove
 • R15/29: U kontaktu sa vodom oslobađa toksične, krajnje zapaljive gasove
 • R20/21: Štetno za udisanje i u kontaktu sa kožom
 • R20/22: Štetno za udisanje i ako se proguta
 • R20/21/22: Štetno za udisanje, u kontaktu sa kožom i ako se proguta
 • R21/22: Štetno u kontaktu sa kožom i ako se proguta
 • R23/24: Otrovno za udisanje i u kontaktu sa kožom
 • R23/25: Otrovno za udisanje i ako se proguta
 • R23/24/25: Otrovno za udisanje, u kontaktu sa kožom i ako se proguta
 • R24/25: Otrovno u kontaktu sa kožom i ako se proguta
 • R26/27: Veoma otrovno za udisanje i u kontaktu sa kožom
 • R26/28: Veoma otrovno za udisanje i ako se proguta
 • R26/27/28: Veoma otrovno za udisanje, u kontaktu sa kožom i ako se proguta
 • R27/28: Veoma otrovno u kontaktu sa kožom i ako se proguta
 • R36/37: Iritantno za oči i respiratorni sistem
 • R36/38: Iritantno za oči i kožu
 • R36/37/38: Iritantno za oči, respiratorni sistem i kožu
 • R37/38: Iritantno za respitarorni sistem i kožu
 • R39/23: Toksično: opasni ili vrlo ozbiljni nepovratni efekti ako se udiše
 • R39/24: Toksično: opasni ili vrlo ozbiljni nepovratni efekti u dodiru sa kožom
 • R39/25: Toksično: opasni ili vrlo ozbiljni nepovratni efekti ako se proguta
 • R39/23/24: Toksično: opasni ili vrlo ozbiljni nepovratni efekti ako se udiše ili u dodiru sa kožom
 • R39/23/25: Toksično: opasni ili vrlo ozbiljni nepovratni efekti ako se udiše ili proguta
 • R39/24/25: Toksično: opasni ili vrlo ozbiljni nepovratni efekti u dodiru sa kožom ili ako se proguta
 • R39/23/24/25: Toksično: opasni ili vrlo ozbiljni nepovratni efekti ako se udiše, u dodiru sa kožom ili ako se proguta
 • R39/26: Veoma toksično: opasni ili vrlo ozbiljni nepovratni efekti ako se udiše
 • R39/28: Veoma toksično: opasni ili vrlo ozbiljni nepovratni efekti ako se proguta
 • R39/26/27: Veoma toksično: opasni ili vrlo ozbiljni nepovratni efekti ako se udiše ili u dodiru sa kožom
 • R39/26/28: Veoma toksično: opasni ili vrlo ozbiljni nepovratni efekti ako se udiše ili proguta
 • R39/27/28: Veoma toksično: opasni ili vrlo ozbiljni nepovratni efekti u dodiru sa kožom ili ako se proguta
 • R39/26/27/28: Veoma toksično: opasni ili vrlo ozbiljni nepovratni efekti ako se udiše, u dodiru sa kožom ili ako se proguta
 • R42/43: Može uzrokovati senzitaciju udisanjem ili u kontaktu sa kožom
 • R48/20: Štetno: opasno ili ozbiljno ugrožavanje zdravlja prilikom dužeg udisanja
 • R48/21: Štetno: opasno ili ozbiljno ugrožavanje zdravlja prilikom dužeg dodira sa kožom
 • R48/22: Štetno: opasno ili ozbiljno ugrožavanje zdravlja prilikom dužeg gutanja
 • R48/20/21: Štetno: opasno ili ozbiljno ugrožavanje zdravlja prilikom dužeg udisanja i kontakta sa kožom
 • R48/20/22: Štetno: opasno ili ozbiljno ugrožavanje zdravlja prilikom dužeg udisanja i gutanja
 • R48/21/22: Štetno: opasno ili ozbiljno ugrožavanje zdravlja prilikom dužeg dodira sa kožom i gutanja
 • R48/20/21/22: Štetno: opasno ili ozbiljno ugrožavanje zdravlja prilikom dužeg udisanja, kontakta sa kožom i gutanja
 • R48/23: Toksično: opasno ili ozbiljno ugrožavanje zdravlja prilikom dužeg udisanja
 • R48/24: Toksično: opasno ili ozbiljno ugrožavanje zdravlja prilikom dužeg dodira sa kožom
 • R48/25: Toksično: opasno ili ozbiljno ugrožavanje zdravlja prilikom dužeg gutanja
 • R48/23/24: Toksično: opasno ili ozbiljno ugrožavanje zdravlja prilikom dužeg udisanja i kontakta sa kožom
 • R48/23/25: Toksično: opasno ili ozbiljno ugrožavanje zdravlja prilikom dužeg udisanja i gutanja
 • R48/24/25: Toksično: opasno ili ozbiljno ugrožavanje zdravlja prilikom dužeg dodira sa kožom i gutanja
 • R48/23/24/25: Toksično: opasno ili ozbiljno ugrožavanje zdravlja prilikom dužeg udisanja, kontakta sa kožom i gutanja
 • R50/53: Veoma toksično za vodene organizme, može prouzrokovati dugoročne loše efekte na vodene ekosisteme
 • R51/53: Toksično za vodene organizme, može prouzrokovati dugoročne loše efekte na vodene ekosisteme
 • R52/53: Štetno za vodene organizme, može prouzrokovati dugoročne loše efekte na vodene ekosisteme
 • R68/20: Štetno: moguć rizik od nepovratnih efekata ako se udiše
 • R68/21: Štetno: moguć rizik od nepovratnih efekata u kontaktu sa kožom
 • R68/22: Štetno: moguć rizik od nepovratnih efekata ako se guta
 • R68/20/21: Štetno: moguć rizik od nepovratnih efekata ako se udiše i u kontaktu sa kožom
 • R68/20/22: Štetno: moguć rizik od nepovratnih efekata ako se udiše i guta
 • R68/21/22: Štetno: moguć rizik od nepovratnih efekata u dodiru sa kožom i ako se guta
 • R68/20/21/22: Štetno: moguć rizik od nepovratnih efekata ako se udiše, u dodiru sa kožom i ako se guta

Oznake koje više nisu u upotrebi

uredi
 • R13: Krajnje zapaljiva isparenja.
 • R47: Može prouzrokovati poteškoće pri porođaju.

Vidi još

uredi

S-oznake

Spoljašnje veze

uredi