Poema je duža lirska pjesma sa epskom osnovom. Njen epski karakter ogleda se u izboru građe i u narativnom diskursu, a lirski u naglašavanju osjećanja i refleksivnih tonova.