OOPSLA (objektno orijentirano programiranje, sistemi, jezici i aplikacije; engl. Object-Oriented Programming, Systems, Languages & Applications) je godišnja konferencija asocijacije za računarsku mašineriju (engl. Association for Computing Machinery).

Ova konferencija pokriva teme u vezi objektno orijentiranog programiranja, računarskih sistema, programskih jezika i praktičnih primjena. Sama po sebi, OOPSLA nudi više-smijerne sjednice, sa obično visokim stepenom akademskog kredibiliteta, što je neuobičajeno za industrijske konferencije.

Eksterni linkoviUredi