Libijci u Beidi

Libijci je naziv koji se koristi za domorodačko stanovništvo Libije. Uglavnom su arapskog i berberskog porijekla.