Ispitivanje vidnog polja

Ispitivanje vidnog polja je pregled koji se provodi radi otkrivanja ispada u pacijentovom vidnom polju. Ispitivanje se izvodi stručna osoba (liječnik, posebno obučena medicinska sestra ili tehničar) na više načina:

  • bez tehničkih pomagala
  • pomoću ručno upravljanog uređaja
  • pomoću automatiziranog uređaja (npr. perimetar "Octopus", "Humphrey" itd.). Testovi izvedeni pomoću uređaja olakšavaju dijagnostiku jer daju detaljan grafički prikaz pacijentovog vidnog polja.

Metode ispitivanjaUredi

 
Ručna perimetrija

Tehnike koje se koriste za testiranje vidnog polja:

  • Ispitivanje vidnog polja konfrontacijom - Ispitivač traži od pacijenta da prekrije jedno oko i gleda u ispitivača. Ispitivač tada pomiče svoju ruku izvan pacijentovog vidnog polja i zatim ju vraća natrag. Pacijent signalizira ispitivaču kada primjeti ruku u vidnom polju. Ovaj pregled ispitivači često izvode kao jednostavan i uvodni test.
  • Ručna perimetrija - Pacijent mora sjediti na udaljenosti od oko 1 m od ekrana u središtu kojeg je meta. Oko koje se ne testira prekriveno je tijekom ispitivanja. Dok pacijent gleda u centar ekrana, ispitivač pomiče testnu oznaku prema pacijentovom vidnom polju. Pacijent signalizira ispitivaču kada uoči oznaku. Ovaj test omogućuje crtanje karte pacijentovog vidnog polja.
  • Automatska perimetrija - Pacijent sjedi ispred konkavne kupole s ugrađenim sićušnim sijalicama; u sredini kupole je označena meta. Oko koje se ne testira prekriveno je, a pacijentu se daje taster koji će koristiti tijekom ispitivanja. Pacijent sjedi ispred kupole i usredotočava se na metu u sredini. Tada se sijalice automatski počinju paliti i gasiti, a pacijent stisne dugme na tasteru svaki put kad primijeti da se neka od sijalica upalila. Potom računalo automatski izračunava pogreške i pogotke, te na osnovu tih izračuna iscrtava kartu pacijentovog vidnog polja.

Eksterni linkoviUredi