Hivzija Hasandedić

Hivzija Hasandedić (Jablanica, 1. juli 1915Mostar, 19. oktobar 2003) je bio poliglot, sakupljač historijske i rukopisne građe, arhivist, historičar, literata, muzeolog, geneolog, teolog i profesor. Na temelju brojnih domaćih historijskih izvora na orijentalnim jezicima (kao na primjer: sudsko-notarske, matične, zemljišne knjige, sudske presude, popise), dokumenata iz dubrovačkog arhiva (Acta Turcarum), radova srpskih historičara (SANU) i druge građe obrađivao je cjelukupnu muslimansku baštinu u Hercegovini. Njegove obrade su podrazumijevale i izučavanje narodnog predanja, razgovor sa ljudima vezanim za baštinu i lokalnim poznavaocima ostavštine.

Biografija uredi

Osnovnu školu završio je u Seonici 1927. Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu 1935 godine a potom i Višu islamsku šerijatsko-teološku akademiju u Sarajevu. Od 1940 do 1945 godine radio je u Mostaru kao vjeroučitelj Građanske škole, od 1945 do 1954 godine u statističkom uredu Oblasnog narodnog odbora, a od 1954 do odlaska u penziju 1976 godine u Arhivu Hercegovine. Objavio je više radova iz islamistike i historije. Za svoj naučni i istraživački rad promoviran je u počasnog doktora nauka na Univerzitetu ”Džemal Bijedić” u Mostaru.

Bibliografija uredi

  • Katalog arapskih, turskih i perzijskih rukopisa Arhiva Hercegovine ( Arhiv Hercegovine, Mostar 1977, 330 str.)
  • Spomenici kulture turskog doba u Mostaru ( Islamski Kulturni Centar Mostar, Mostar 2008, 252 str.)
  • Muslimanska baština u Istočnoj Hercegovini (El-Kalem, Sarajevo 1990., 352 str.)
  • Muslimanska baština Bošnjaka u Južnoj i srednjoj Hercegovini
  • Mostarski Vakifi i njihovi vakufi
  • Vodič kroz fondove Arhiva Hercegovine (Koautor)
  • Regesta franjevačkog samostana u Mostaru (Koautor)
  • Sidžil blagajskog kadije: 1728.-1732. godine, regesta (Islamski Kulturni Centar Mostar, Mostar 2009, 213 str.)
  • Genealoška istraživanja : Porijeklo i status, istaknuti pojedinci nekih muslimanskih porodica u Hercegovini (Islamski Kulturni Centar Mostar, Mostar 2009., 190 str.)

Vanjski linkovi uredi