Dužina

(Preusmjereno sa stranice Duljina)
Za ostala značenja, vidi Dužina (razvrstavanje).

Dužina je rastojanje izmeću dve tačke. Često se i za tela koja su u obliku namotaja ili savijena, dužinom smatra dužina u maksimalno razvijenom stanju.

Pored dužine, fizička tela u prostoru karakteriše još širina i visina, gde dužina, širina i visina međusobno grade prave uglove. Ove tri karakteristike se nazivaju dimenzije. Dužina je mera za jednu dimenziju.

Dužina tela omogućava da se proceni njegova veličina. Da bi se ona utvrdila, dužina tela se upoređuje sa dužinom merila ili etalona. Na primer, dužina zida u metrima je broj puta koliko se može smestiti etalon metra od jedne ivice zida do najudaljenije druge. Za preciznije merenje, metar se deli na manje jedinice, obično na 10 (decimetar), 100 (centimetar), 1000 (milimetar) itd. Za veće dužine koriste se veće mere, recimo kilometar.

Dužina se najčešće izražava jednačinom: DUŽINA = MERA × JEDINICA MERE

Dužina fizičkih objekata nije apsolutno nepromenljiva. Ona može zavisiti od temperature ili vremena na primer.

U određenim situacijama, termin dužina može označavati trajanje, recimo dužina dana.

U informatici, dužina registra ili niza odgovara broju simbola koji se u njih mogu smestiti.