De fakto (lat. de facto) je latinski izraz koji znači "činjenično" ili "u praksi". Obično se koristi kao suprotnost izrazu de jure (lat. de iure; koji znači "po zakonu") kad se govori o pitanjima zakona, administracije ili pravila poput standarda koja se mogu naći u svakidašnjem životu, a stvorena su bez ili protiv pravila.

Kad se govori o nekoj pravnoj situaciji, de jure označava ono što kaže zakon, a de fakto označava ono što se događa u praksi (i što može i ne mora biti zakonito).

Izraz de fakto se može koristiti i kad nema odgovarajućeg zakona ni standarda, ali postoji dobro utvrđena praksa u životu, iako možda ne i univerzalna.