Citogenetika je posebna oblast genetike koja izučava uzroke naslednih promena na nivou struktura i procesa u ćelijama, sa naročitim osvrtom na promene u hromozomima. Ova oblast povezuje dve zasebne nauke citologiju i genetiku.

Glavna koncentracija genetičkog materijala nalazi se u:

Pored jedra postoje i organele koje imaju sopstvenu DNK i ribozome, kakve su:

Kod prokariota van hromozoma se nalaze plazmidi i epizomi.

Spoljašnje veze uredi