U logici, matematici, i računarstvu, arnost funkcije ili operacije je broj argumenata ili operanada koje funkcija uzima. Izraz dolazi od reči unarno, binarno, ternarno, itd.

Izraz arnost se obično koristi kada se govori o operacijama. Ako je f funkcija f : Sn → S, gde je S neki skup, onda je f operacija, i n je njena arnost.

Arnosti veće od 2 se retko sreću u matematici, osim u specijalizovanim oblastima, a arnosti veće od 3 se retko sreću u teorijskom računarstvu (mada se u praktičnom programiranju vrlo često javljaju funkcije sa više od 3 argumenta).

Primeri uredi

Izraz arnost se retko koristi u svakodnevnoj upotrebi. Na primer, umesto da se kaže arnost operacije sabiranja je 2, ili sabiranje je operacija arnosti 2, obično se kaže sabiranje je binarna operacija.

Načelno, imenovanje funkcija ili operacija date arnosti prati konvenciju sličnu onoj koja se koristi za brojevne sisteme sa osnovom n, kao što je binarni ili heksadekadni. Spaja se latinski prefiks za broj sa sufiksom -arno, na primer:

  • nularna funkcija ne uzima argumente.
  • unarna funkcija uzima jedan argument.
  • binarna funkcija uzima dva argumenta.
  • ternarna funkcija uzima tri argumenta.
  • n-arna funkcija uzima n argumenata.