Aldehidi su organska jedinjenja sa kiseonikom, koja u svom molekulu sadrže karbonilnu grupu kao funkcionalnu grupu. Kod aldehida ugljenikov atom karbonilne grupe je uvek primaran (za njega mora biti vezan jedan vodonikov atom). Ova grupa se zove aldehidna grupa. Četvrtu vezu atom može ostvariti sa atomom vodonika ili ugljenika iz alkil-grupe.

Opšta strukturna formula aldehida

U mnogim granama hemijske industrije metanal i etanal imaju veliku primenu.

Vidi još uredi