S-oznake

(Preusmjereno sa stranice (S1/2): Čuvati dalje od dece)

S-oznake (fraze, izrazi) su definisane četvrtim aneksom uputstva Evropske unije 67/548/EEC: Saveti za bezbedno rukovanje sa opasnim supstancama i preparatima. Lista je objedinjena i publikovana u uputstvu 2001/59/EC, gde mogu da se nađu i prevodi na druge jezike koji se koriste u Evropskoj uniji. Ove oznake su međunarodno usvojene, ne samo u Evropi i postoje napori da se lista uskladi u celom svetu.

Lista

uredi
 • S1: Čuvati zaključano/obezbeđeno
 • S2: Čuvati dalje od domašaja dece
 • S3: Čuvati na hladnom mestu
 • S4: Čuvati dalje od prostora u kome se boravi
 • S5: Sadržaj čuvati u ... (pogodnu tečnost specifikuje proizvođač)
 • S6: Čuvati u ... (inertni gas specifikuje proizvođač)
 • S7: Sadržaj čuvati dobro zatvoren
 • S8: Sadržaj čuvati na suvom
 • S9: Sadržaj čuvati na dobro provetrenom mestu
 • S12: Ne ostavljati sadržaj otvoren
 • S13: Čuvati podalje od hrane, pića i hranilica za životinje
 • S14: Čuvati od ... (nepoželjni materijal identifikuje proizvođač)
 • S15: Čuvati od toplote
 • S16: Čuvati od izvora plamena - Zabranjeno pušenje
 • S17: Čuvati od zapaljivog materijala
 • S18: Pažljivo rukovati i otvarati sadržaj
 • S20: Prilikom korišćenja ne sme da se jede i pije
 • S21: Zabranjeno pušenje prilikom korišćenja
 • S22: Ne udisati prah
 • S23: Ne udisati gas/dim/paru/sprej (odgovarajuću reč specifikuje proizvođač)
 • S24: Izbegavati dodir sa kožom
 • S25: Izbegavati kontakt sa očima
 • S26: Ukoliko sadržaj dođe u kontakt sa očima, odmah isprati sa mnogo vode i zatražiti lekarsku pomoć
 • S27: Odmah skinuti svu kontaminiranu odeću
 • S28: Nakon dodira sa kožom, odmah isprati sa mnogo ... (specifikuje proizvođač)
 • S29: Ne bacati u vodovod
 • S30: Nikada ne dodavati vodu ovom proizvodu
 • S33: Preduzeti mere predostrožnosti od statičkog elektriciteta
 • S35: Ovaj materijal i njegov sadržaj moraju biti bezbedno odloženi
 • S36: Obući odgovarajuće zaštitno odelo
 • S37: Potrebno je imati zaštitne rukavice
 • S38: U slučaju da ventilacija nije odgovarajuća potrebno je zaštititi respiratorne organe odgovarajućom opremom
 • S39: Potrebna je zaštita lica/očiju
 • S40: Za čišćenje poda i čitavog objekta kontaminiranog ovim sadržajem koristiti ... (specifikuje proizvođač)
 • S41: U slučaju vatre i/ili eksplozije ne udisati isparenja
 • S42: U toku isparavanja/rasprskavanja kapljica potrebno je zaštititi respiratorne organe odgovarajućom opremom (odgovarajuću reč specifikuje proizvođač)
 • S43: U slučaju vatre koristiti ... (imenovati precizno tip aparata/opreme za gašenje požara. Ukoliko je gašenje vodom rizično dodati - Nikada ne koristiti vodu)
 • S45: U slučaju nesreće ili ukoliko osetite da vam nije dobro potražite odmah lekarsku pomoć (pokazati etiketu gde je to moguće)
 • S46: U slučaju gutanja odmah potražiti lekarsku pomoć i pokazati sadržaj ili etiketu
 • S47: Čuvati na temperaturi koja ne prelazi ... °C (specifikuje proizvođač)
 • S48: Čuvati vlažno uz pomoć ... (odgovarajući materijal specifikuje proizvođač)
 • S49: Čuvati isključivo u odgovarajućem pakovanju
 • S50: Ne mešati sa ... (specifikuje proizvođač)
 • S51: Koristiti samo u dobro provetrenim prostorijama
 • S52: Ne preporučuje se za upotrebu na velikim površinama u zatvorenom prostoru
 • S53: Izbegavati izlaganje-primeniti posebnim instrukcijama pre korišćenja
 • S56: Odlagati materijal i njegov sadržaj na bezbednom mestu ili mestu određenom za odlaganje te supstance
 • S57: Koristiti odgovarajuću ambalažu kako bi se izbeglo zagađivanje prirode
 • S59: Potražiti informacije od proizvođača/dobavljača u vezi sa obnavljanjem/reciklažom
 • S60: Ovaj materijal i njegov sadržaj moraju biti odloženi na bezbednom mestu
 • S61: Izbegavati oslobađanje sadržaja u životnu sredinu. Koristiti informacije sa specijalne liste za bezbednost
 • S62: Ukoliko se proguta ne izazivati povraćanje: potražiti odmah lekarsku pomoć i pokazati sadržaj ili etiketu
 • S63: U slučaju nesreće usled udisanja: izvesti unesrećenog na svež vazduh i omogućiti mu da se povrati
 • S64: Ukoliko se proguta, isprati usta vodom (samo ako je unesrećeni svestan)

(Napomena: oznake koje nedostaju upućuju na to da su ili poništene ili zamenjene drugim oznakama.)

Kombinacije

uredi
 • S1/2: Čuvati zaključano i van domašaja dece
 • S3/7: Sadržaj čuvati dobro zatvoren na hladnom
 • S3/7/9: Sadržaj čuvati dobro zatvoren na hladnom, dobro provetrenom mestu
 • S3/9/14: Čuvati na hladnom, dobro provetrenom mestu, dalje od ... (nepoželjni materijal identifikuje proizvođač)
 • S3/9/14/49: Čuvati isključivo u originalnom pakovanju na hladnom, dobro provetrenom mestu, dalje od ... (nepoželjni materijal identifikuje proizvođač)
 • S3/9/49: Čuvati isključivo u originalnom pakovanju na hladnom, dobro provetrenom mestu
 • S3/14: Čuvati na hladnom mestu dalje od ... (nepoželjni materijal identifikuje proizvođač)
 • S7/8: Sadržaj čuvati dobro zatvoren na suvom
 • S7/9: Sadržaj čuvati dobro zatvoren na dobro provetrenom mestu
 • S7/47: Sadržaj čuvati dobro zatvoren na temperaturi ne iznad ... °C (specifikuje proizvođač)
 • S20/21: Prilikom korišćenja ne jesti, piti ili pušiti
 • S24/25: Izbegavati kontakt sa kožom i očima
 • S27/28: Ako sadržaj dođe u kontakt sa kožom, odmah skinuti svu kontaminiranu odeću i oprati se sa mnogo ... (specifikuje proizvođač)
 • S29/35: Ne bacati u vodovod; odložiti ovaj materijal i njegov sadržaj na bezbedan način
 • S29/56: Ne bacati u vodovod; odložiti ovaj materijal i njegov sadržaj na bezbedno mesto ili mesto određeno za odlaganje takvog materijala
 • S36/37: Nositi odgovarajuće zaštitno odelo i rukavice
 • S36/37/39: Nositi odgovarajuće zaštitno odelo i rukavice i zaštititi lice/oči
 • S36/39: Nositi odgovarajuće zaštitno odelo i zaštititi lice/oči
 • S37/39: Nositi zaštitne rukavice i zaštititi lice/oči
 • S47/49: Čuvati isključivo u originalnom pakovanju na temperaturi koja ne prelazi ... °C (specifikuje proizvođač)

Vidi još

uredi

Spoljašnje veze

uredi