Ukoliko ste tražili naselje u Beogradu (Srbija), vidite članak Đeram (Beograd).

Đeram je naprava za vađenje vode iz bunara, koja ima dve povezane pritke ili drvena stuba u ravnoteži.

Đeram kod Skorenovca

Ova vrsta bunara je najrasprostranjenija u srednjoj i istočnoj Evropi.

Delovi

uredi

Đeram se sastoji od:

  • Drvenog, zaštitnog, pravougaonog okvira, koji se postavlja odmah oko iskopane bunarske rupe.
  • Balansni stub, koji se sastoji iz rude i drvene račvaste potpore, služi za lakše izvlačenje vode,
  • Teg, koji je vezan za rudu (kontra teg) (obično je to kamen ili drveni panj), sa jedne strane
  • Drvena kofa, sa kojom se zagrabi voda koja je vezana sa druge strane i sa kojom se vadi voda.
  • Korito (pojilište), koje se sastoji iz jednog ili više jednakih delova koji su međusobno povezani i prelivaju se jedan u drugi.

Upotreba

uredi

Đeram se najčešće koristio po selima i bilo ga je u skoro svakom dvorištu. Postojao i veliki zajednički đeram koji se koristio na livadama pored sela za napajanje stada koja su bila čuvana na slobodnom prostoru. U starijim vremenima, na mestima gde je bilo više stoke, pravili su se i po nekoliko đerma jedno pored drugog da bi se mogla namiriti sva stoka sa vodom. Tako da se bogatstvo stočnog fonda moglo meriti i sa brojem bunara u selu.

Nazivi

uredi

U srpskohrvatskom jeziku reč đeram je ustvari izvedena od grčke reči geranos odnosno turske reči germek što je značenje za pticu čaplja.

Đeram kao pojam može da se odnosi na:

  • U zemlji iskopan bunar sa dve povezane pritke ili drvena stuba u balansu kao pomoć pri izvlačenju vode.
  • Drvena ili metalna naprava ukopana u zemlju pomoću koje se sistemom poluge vadi voda iz bunara.
  • Poluga kod velike dizalice.

Orjentirska i signalna upotreba

uredi

Đeram se ranije koristio kao orijentir u nepreglednim ravnicama Panonske nizije i Ukrajine. Takođe je služio u praktične, svakodnevne, svrhe. Sa pokretanjem rude đerma se davao znak kada je stado stiglo na pojilište, kada se svi okupljaju na ručak ili kada se radni dan u poljima završava ili šta je već dogovoreno da se u poje dinim slučajevima javlja na daljinu.

Foto galerija

uredi

Izvori

uredi