Spisak narodnih heroja

Orden narodnog heroja bio je najviše jugoslovensko odlikovanje za hrabrost, koje se dodeljivalo u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji i Saveznoj Republici Jugoslaviji, od 1943. do 2006. godine. Najčešće je dodeljivan pojedinicima koji su se posebno istakli hrabrošću i junaštvom u toku Narodnooslobodilčakog rata, a pored pojedinaca dodeljivan je i vojnim jedinicama, organizacijama i gradovima.

U periodu od 1943. do 1999. godine Ordenom narodnog heroja je odlikovano:

  • 1.323 boraca i rukovodilaca NOV i POJ
  • 22 stranih državljana
  • 33 vojnih jedinica i ustanova NOV i POJ
  • 8 gradova u Jugoslaviji
  • 4 društveno-političke organizacije
  • 1 pripadnik JNA
  • 6 jedinica Vojske Jugoslavije
  • 1 jedinica MUP Srbije

Spisak narodnih herojaUredi

LiterturaUredi

  Segment isključivo posvećen Narodnooslobodilačkoj borbi.