Socijalna psihologija

Socijalna psihologija je naučna disciplina koja se nalazi između sociologije i psihologije, a bavi se društvenim ponašanjem ljudi ili interakcijama ljudi u društvenim grupama.

Osnovno zanimanje socijalne psihologije je socijalizacija ličnosti ili kako se čovek kao biološko biće uključuje u društvenu zajednicu i postaje socijalno biće, što mu je imanentno prirodi. Takođe, socijalnu psihologiju zanimaju interakcije među ljudima unutar grupe igrupno ponašanje.

Predmet intersovanja socijalne psihologije danas je toliko širok da se može govoriti o skupu naučnih disciplina koje „pokrivaju“ sve oblike čovekovog života jer su svi oblici čovekovog života i socijalni i psihički fenomen i kao takvi predmet multi i interdisciplinarnog istraživanja pod okriljem socijalne psihologije kao svojevrsne meta društvene nauke (mogući način viđenja socijalne psihologije).