Rok u pravu označava odredbu koja se dodaje nekom pravnom poslu kojim se njegov učinak čini ovisnim o proteku određenog vremena. U tom smislu se razlikuju početni (suspenzivni, dies a quo) i završni (rezolutivni, dies a quem) rokovi.

U procesnom pravu rok označava vremenski period u kome se ima obaviti neka procesna radnja. Procesne rokove određuju zakon (zakonski) ili sud (sudski rokovi).

U materijalnom pravu je rok vremenski period u kome nastaje neko pravo (vlasništvo putem dosjelosti) ili ono prestaje (sudska zastara).