Repne površine aviona

Repne površine su pojam koji u avijaciji označuje repni dio aviona. Uloga repnih površina je da stvore uravnotežavajuće momente oko težišta aviona i da omoguće upravljanje. Repne površine dijele se na horizontalne i vertikalne. Poprečni presjek repnih površina uvijek je simetričan aeroprofil. Sila koja se javlja pri pokretanju komandi repnih površina izaziva promjenu položaja aviona u prostoru.

Dijelovi repnih površina
Repne površine Boeinga 747

Horizontalne repne površine

uredi

Pored uzdužne stabilnosti, horizontalne repne površine imaju i zadatak da u letu stvore potrebni moment oko poprečne osi aviona, a u cilju promjene položaja u prostoru. Prema položaju postavljanja horizontalnih repnih površina u odnosu na trup, one mogu biti: niske, srednje i visoke ugradnje. Horizontalne repne površine, mogu se izrađivati iz dvije polovice ili iz jednog komada. Što će biti primijenjeno zavisi od mjesta ugradnje u trup i međuodnosa s repnim površinama. Konstrukcijski su slični konstrukciji krila. Osnovni dijelovi horizontalnih repnih površina su: horizontalni stabilizator, kormilo visine i trimer.

Vertikalne repne površine

uredi

Zadatak ovih površina je stvoriti moment oko vertikalne osi aviona, a posljedica tog stvorenog momenta je promjena smjera leta. Upravljanje se vrši preko nožnih pedala koje se nalaze u kabini pilota. Konstrukcijski su slični konstrukciji krila. Osnovni dijelovi vertikalne repne površine su: vertikalni stabilizator, kormilo smjera i trimer.