Prekršajni apelacioni sud Republike Srbije

Prekršajni apelacioni sud Republike Srbije je sud posebne nadležnosti za teritoriju Republike Srbije sa sedištem u Beogradu. U svom sastavu ima tri odeljenja koja se nalaze u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu. Predsednik Prekršajnog apelacionog suda je sudija Zoran Pašalić.

Nadležnost suda uredi

Prekršajni apelacioni sud Republike Srbije odlučuje o žalbama izjavljenim na odluke prekršajnih sudova Republike Srbije, odlučuje o sukobu i prenošenju nadležnosti prekršajnih sudova i vrši druge poslove predviđene zakonom i preduzima ostale sudske radnje u drugim stvarima određenim zakonom. Takođe, Prekršajni apelacioni sud pregleda i prati rad prekršajnih sudova, pribavlja od sudova podatke i izveštaje potrebne za praćenje prekršajne prakse, primenu zakona i drugih propisa, praćenje i proučavanje društvenih odnosa i pojava i podatke o drugim pitanjima od interesa za ostvarivanja njihove funkcije. Prekršajni apelacioni sud ima ukupno ukupno 208 zaposlenih, od toga 65 sudija (sa predsednikom).

Nadležnost odeljenja suda uredi

U odeljenjima Prekršajnog apelacionog suda izvan sedišta suda, u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu, takođe se sudi i preduzimaju se ostale sudske radnje, odnosno odlučuje se o žalbama izjavljenim na odluke prekršajnih sudova. Članom 7. Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, određena su odeljenja Prekršajnog apelacionog suda i to: Odeljenje PAS u Kragujevcu za područja prekršajnih sudova u Aranđelovcu, Gornjem Milanovcu, Jagodini, Kragujevcu, Kraljevu, Kruševcu, Novom Pazaru, Paraćinu, Požegi, Prijepolju, Raški, Sjenici, Trsteniku,Čačku i Užicu. Odeljenje PAS u Nišu za područja prekršajnih sudova u Vranju, Zaječaru, Leskovcu, Kosovskoj Mitrovici, Negotinu, Nišu, Pirotu, Preševu i Prokuplju. Odeljenje PAS u Novom Sadu za područja prekršajnih sudova u Bačkoj Palanci, Bečeju, Vršcu, Zrenjaninu, Kikindi, Novom Sadu, Šapcu, Rumi, Senti, Somboru, Sremskoj Mitrovici i Subotici.Zajecaru

Istorijat uredi

Pravne norme iz oblasti prekršajnog prava nalazimo još u rimskom privatnom pravu. Takve norme su se donosile za čuvanje javnog reda i mira, protiv nasilja, samovolje, smetanja poseda i sl. Donosio ih je Kurilski edil, koji je bio šef policije i imao je, između ostalog, zadatak da osigura red na trgovima, pijacama i drugim javnim mestima. Stupanjem na dužnost Kurilski edil je izdavao proglas o tome kako će pojedine slučajeve rešavati koji dođu kod njega. Ove pravne norme nazivane su edikti i za njih je bio postupak brži i sa mnogo manje formalnosti, nego što je bio u krivičnom i građanskom postupku. U staroj Jugoslaviji prekršaji su bili predmet krivičnog prava, a samo na teritoriji Vojvodine važio je poseban Zakon o prekršajima koji je donet 1879. godine, za vreme Ugarske. Desetog juna 1926. godine napravljen je projekat Zakona o istupima za kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca (Uvodne odredbe 1. Istupi su ona krivična dela, za koja zakon propisuje zatvor od trideset dana ili novčanu kaznu do devet stotina dinara.) Krivični zakon koji je donet 1929 godine nije predvideo prekršaje, jer je iste trebalo da reguliše gore pomenuti Zakon, za koji je bio pripremljen prednacrt, međutim nije došlo do donošenja tog zakona. Osnovni Zakon o prekršajima u FNRJ donet je 1947. godine. On je kao savezni zakon, potpuno uredio osnovne institute prekršaja: uslove i osnove prekršajne odgovornosti, prekršajne kazne, zastarelost, organizaciju i nadležnost prekršajnih organa, prekršajni postupak, kao i ostale odredbe, uključujući i izvršenje rešenja o prekršajima. Novi Osnovni Zakon o prekršajima donet je 1951. godine u formi prečišćenog teksta, dok su izmene i dopune Osnovnog Zakona o prekršajima izvršene 1965. godine i sadrže bitne novine u pogledu sistema prekršajnog postupka. Za vođenje prekršajnog postupka nadležan je Opštinski sudija za prekršaje, a u drugom stepenu nadležno je Sresko veće za prekršaje, ako zakonom nije određeno da u drugom stepenu vodi postupak Republičko veće za prekršaje. Značajne novine sastoje se i u tome što se okrivljenom dozvoljava da u prekršajnom postupku može uzeti branioca, a uveden je i pravni institut sudske zaštite i insititut obnove postupka. U vremenu od 1972. do 1974. godine nastupio je period donošenja republičkih i pokrajinskih Zakona o prekršajima. Kao i u većini drugih oblasti i u oblasti prekršaja dobili smo 9 zakonodavnih područja, koja se uređuju saveznim, republičkim i pokrajinskim zakonima. U SR Srbiji, van pokrajina, u prvom stepenu prekršajni postupak vode sudije za prekršaje, odnosno Gradski sudija za prekršaje grada Beograda, a u drugom stepenu Gradsko veće za prekršaje grada Beograda, odnosno veća za prekršaje koja su locirana u sedištima međuopštinskih regionalnih zajednica. U SAP Kosovo konstituisani su sudovi za prekršaje, dok u SAP Vojvodini u prvom stepenu postupak vode sudije za prekršaje, a u drugom stepenu pokrajinsko Veće za prekršaje. Konačno, 2005.godine donet je novi Zakon o prekršajima, objavljen u „Službenom glasniku RS“, broj 101 od 25. 11.2005. godine, koji je nakon više odlaganja počeo da se primenjuje 01. 01.2010. godine. Ustanovljavanjem posebnih prekršajnih sudova i prevođenjem sudija za prekršaje iz upravne sfere u pravosudni sistem, Zakonom o sudijama, Zakonom o uređenju sudova i Zakonom o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava ("Sl. glasnik RS." br. 116/08) rešeno je jedno od najvažnijih i najkontroverznijih pitanja našeg prekršajnog prava i time je udovoljeno ustavnopravnom i međunarodnopravnom zahtevu da o pravima i dužnostima građana, posebno o njihovom kažnjavanju može konačno da odlučuje samo sud.

Organizacija suda uredi

 • Sudska uprava

Poslovi sudske uprave su poslovi koji služe vršenju sudske vlasti, kojima se obezbeđuju uslovi za pravilan i blagovremen rad i poslovanje suda i obuhvataju upravne, administrativne, tehničke, stručne, informativne, finansijske i ostale prateće poslove značajne za sudsku vlast.

 • Sudska pisarnica

Administrativni i tehnički poslovi u sudu obavljaju se u sudskoj pisarnici, u sedištu suda.

 • Arhiva

Pravnosnažno rešeni predmeti arhiviraju se i čuvaju u arhivi koja se nalazi u sastavu pisarnice.

 • Računovodstvo

Materijalno-finansijski poslovi obavljaju se u računovodstvu suda koje se nalazi u sedištu suda. Odeljenje informaciono-komunikacione tehnologije

 • Odeljenje za IT

Obrazuje se za poslove koji se odnose na uspostavljanje i održavanje informaciono-komunikacionih tehnologija i elektronsku obradu podataka, skladištenje i prenos informacija u sudu.

 • Raspored prostorija

Predsednik određuje raspored prostorija u sudskoj zgradi, tako da se tim rasporedom određuju prostorije za prijem stranaka i njihovo zadržavanje u zgradi, smeštaj Predsednika, sudske uprave, sudija, pisarnice i ostalih službi u sudu. Godišnja raspodela poslova Godišnjim rasporedom poslova formiraju se sudska veća i određuju sudije koje ih čine, predsednici odeljenja i sudije koje će ih zamenjivati, kao i poslovi sudijskih pomoćnika i sudskog osoblja u sedištu suda i odeljenjima izvan sedišta suda.

 • Raspodela predmeta

U skladu sa sudskim poslovnikom, novoprimljeni predmeti se najpre razvrstavaju po hitnosti, vrsti postupka, odnosno pravnoj oblasti, a zatim raspoređuju prema računanju vremena prijema, metodom slučajnog određivanja sudije. Prijem stranaka Predsednik ili lice koje on odredi razmatra pritužbe stranaka i drugih učesnika u sudskom postupku koji smatraju da se postupak odugovlači, da je nepravilan ili da postoji bilo kakav uticaj na njegov tok, odnosno ishod i preduzima određene mere u skladu sa zakonom.

 • Sudska praksa

U cilju praćenja i proučavanja sudske prakse u sudu sa većim brojem sudija obrazuje se odeljenje sudske prakse, a za rukovodioca odeljenja sudske prakse, sudija koga postavlja predsednik.

 • Savetovanja

Sudije i sudsko osoblje imaju pravo i obavezu na stručno usavršavanje i obuku.

 • Saopštenja za javnost

Obaveštenja za medije o radu suda i pojedinim predmetima daje Predsednik, lice zaduženo za informisanje javnosti (portparol) ili posebna služba za informisanje.

 • Izveštaji i statistika

Pisarnica sastavlja redovne i periodične izveštaje o radu suda, odeljenja i sudija, po propisanoj jedinstvenoj metodologiji.

Vidi još uredi

Vanjske veze uredi