Praški lingvistički kružok

Прашки лингвистички кружок основан је 1926. године. Чинили су га руски слависти Јакобсон, Карцевски, Трубецкој, и чешки слависти Скаличка, Травничек и Хавранек. Заступају гледиште да језик треба иѕучавати свестрано и у свим видовима (књижевни, научни, новинарски, канцеларијски, говорни и писани јеѕик.)Посматрали су језик синхронијски, али и дијахронијски. Користили су компаративне методе. Разрадили су изучавање фонетских опозиција и истакли улогу фонема у морфологији (јунак - јуначе)