Operacija Fliegenfänger

Operacija Muholovka (njem. Fliegenfänger, Fligenfenger) je bila zajednička operacija Vermahta, četnika i snaga NDH protiv partizanskog aerodroma u oblasti istočne Bosne. Vođena je sredinom jula 1944. godine.

PozadinaUredi

 
Četnički kapetan Leka Damjanović sa pripadnicima 7. SS brdske divizije, 1944.

Ovaj poduhvat je planirao štab 13. SS divizije. Kako su svake večeri saveznički avioni slijetali i polijetali sa aerodroma kod Osmaka, tako reći pred njegovim nosom, štab te divizije odlučio je, 12. jula, da onemogući dotur savezničke pomoći jedinicama NOV i POJ u istočnoj Bosni. S tim ciljem je riješio da sa svoja dva bataljona i četničkim snagama sa Majevice izvrši čišćenje rejona Osmaka i prostorije Papraća - Šekovići radi uništenja aerodroma i otkrivanja partizanskih skladišta. Taj poduhvat je dobio kodirani naziv »Fligenfenger« (Muholovka).[1]

Tok operacijeUredi

Okupator je 14. jula počeo aktivna dejstva u dolini Spreče. Kako je i predvidio, njegove su snage krenule u nastupanje s južnih padina Majevice ka liniji Capardi - Memići - Prnjavor, orijentisane ka aerodromu. Za operaciju čišćenja na prostoru Osmaci (25 km jugoistočno od Tuzle — partizanski aerodrom) krenula su 2 ojačana bataljona 13. SS-brdske divizije »Handžar« i četnici.[2] Ispred bataljona 13. SS divizije našla se sama 19. birčanska brigada, koja je pružila jak otpor. Ipak, 15. jula neprijatelj je prodro na aerodrom i na nekoliko mjesta prekopao improvizovanu poletno-sletnu stazu. Ta oštećenja su bila manjeg obima i mogla su se otkloniti u toku jednog dana.

Poslije podne je 19. birčanska brigada s prikupljenim snagama izvršila protivnapad i odbacila neprijatelja iz rejona aerodroma ka drumu Zvornik - Tuzla. U međuvremenu je štab 3. korpusa, još neobavješten o ishodu protivnapada 19. brigade, naredio 36. diviziji da u sadejstvu s tom brigadom protjera neprijatelja sjeverno od druma, oslobodi aerodrom i postavi se tako da ga može pouzdano obezbijediti. U toku noći 14/15. jula u širi rejon Osmaka stigle su jedinice 36. divizije NOVJ. Time je 19. birčanska brigada bila oslobođena svog dotadašnjeg zadataka i mogla je, prema utvrđenom planu, 16. jula krenuti ka Srebrenici.[3]

Štab njemačkog IX SS korpusa ocijenio je da je operacija izvedena uspješno, da su partizanima naneseni gubici od 42 poginula, i da je ostvarena efektivna saradnja sa četnicima.

  „Forty-two enemy dead were counted, while the attackers lost four men killed and seven wounded. The cooperation with the Četniks was described as "effective."[4]
()

IzvoriUredi

LiteraturaUredi

Vidi jošUredi

Vanjske vezeUredi