Riječ nasilje dolazi od riječi sila, i označava odnos između dviju strana u kome jedna strana uporabom ili samom prijetnjom upotreb sile utječe na drugu stranu.

Vrste nasilja

uredi
  • Fizičko nasilje je namjerno nanošenje tjelesnih ozljeda
  • Emocionalno ili psihičko nasilje je najčešće verbalni (može biti i neverbalni) oblik nanošenja ozljeda nečijoj psihi
  • Seksualno nasilje je specifičan oblik fizičkog nasilja, čine ga neželjeni seksualni kontakti
  • Strukturalno nasilje je neodgovarajuća ili nepostojeća akcija društva (države)