Modus (statistika)

Modus je vrednost koja se u uzorku ili grupi podataka pojavljuje najčešće. Npr. ako su ocene koje su na kontrolnom zadatku dobili učenici sledeće

1, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5

ocena 3 je modus jer se pojavljuje najčešće.

Zajedno sa aritmetičkom sredinom, medijanom, standardnom devijacijom itd. ulazi među mere koje sa najčešće koriste u deskriptivnoj statistici.