Koordinate su brojni ili uglovni elementi koji određuju položaj neke tačke u ravni ili prostoru. Zavisno od potrebe, koordinate mogu biti određene sa jednom, dvije, ili tri tačke.

Pravougaoni (dvodimenzionalni) koordinatni sistem u ravni.
Pravougaoni prostorni (trodimenzionalni) koordinatni sistem.

Ako imamo brojni pravac, potrebna je jedna koordinata. Za površ ili ravan, potrebne su dvije, a za trodimenzionalni prostor tri koordinate.

Koordinatni sistem je skup nepokretnih linija i ravni koje se koriste za nedvosmisleno određivanje položaja nekog objekta njegovim koordinatama. Postoji više vrsta koordinatnih sistema.

 • Koordinatni sistemi u ravni:
  • Pravougli koordinatni sistem. Dve prave linije (koordinatne ose) se sijeku pod pravim uglom u jednoj tački (koord. početak, ishodište). Horizontalna osa je iks (X) osa (apcisna osa), a vertikalna osa je ipsilon (Y) osa (ordinatna osa).
  • Kosougli koordinatni sistem. Razlikuje se od pravouglog po tome što ugao između koordinatnih osa nije 90 stepeni.
  • Polarni koordinatni sistem. Ima usvojeni koor. početak O i orijentisanu pravu liniju OP (polarna osa). Položaj tačke je određen polarnim koord. ro (ρ) (polarna razdaljina, radijus vektor, poteg) i fi (φ) (polarni ugao, anomalija, amplituda).
 • Koordinatni sistemi u prostoru:
  • Pravougli ili kosougli. Ovaj sistem stvaraju tri koord. ose, X, Y i Z, koje se međusobno sijeku pod nekim uglom. Položaj tačke je određen sa 3 koord. - apscisa X, ordinata Y i aplikata Z.
  • Cilindrični. Polarni koordinatni sistem je u ravni XY, a smjer koordinatne ose Z. Cilindrične koordinate su φ, ρ i Z.
  • Sferni. Obrazuju ga dva polarna sistema. Postoji ravan XY i ravan ZT. Sferne koord. r, ρ i φ se zovu i polarne koord. u prostoru.

Spoljašnje veze uredi

Literatura uredi

 • Vojna enciklopedija, Beograd, 1972., knjiga četvrta, strana 572.

Vidi još uredi