Krivično ili kazneno pravo je je izraz koji se u širem smislu koristi za pravnu granu koja se bavi zaštitom najvećih vrijednosti određenog društva, odnosno čija je zaštita u domenu države kao entiteta koji ima isključivo pravo kažnjavanja (ius puniendi).

Krivično pravo u širem smislu se dijeli na:

Krivično pravo u užem smislu jest ono koje propisuje određena ponašanja kao krivično djelo, odnosno za njih predviđa krivičnopravne sankcije.

Nastalo je kao posebna grana prava, kada su se javila mnogobrojna ponašanja ljudi koja su ometala, sprečavala druge ljude da koriste svoja prava.

Veoma je podležno promenama zbog promene shvatanja: šta je protiv-pravno a šta ne?

Krivičnopravne sankcije su se najviše promenile, imale su represivan karakter, sada su preventivne, cilj izricanja nije osuda već uticaj na počinioca ali i druge ljude da se to više ne ponovi.