Folkloristika je naučna disciplina koja se bavi proučavanjem folklora. Naučnici koji se bave folkloristikom se nazivaju folkloristi. Za razvoj folkloristike kao naučne discipline jedan od najzaslužnijih je Alan Dundes.