Fauna (po imenu rimske boginje Faune) je naziv za celokupan životinjski svet jednog područja ili čitave Zemlje[1]. Ovako široko posmatrane, faune se mogu svrstati po različitim kriterijumima[2]:

  • sistematski (npr. fauna ptica tj. avifauna);
  • teritorijalno
  • vremenski (npr. fauna Mezozoika);
  • stanišno (npr. fauna plavnih livada);
  • utilitarno (npr. fauna štetočina, fauna lovne divljači).

Fauna u užem smislu označava istorijski i koevoluciono uzrokovan sastav životinjskih zajednica određene teritorije ili akvatorije. Fauna je takođe i naziv za izdanje u kome je publikovan spisak životinjskih vrsta određenog područja.

Literatura

uredi
  1. Pljakić Milika 1973. Fauna. u: Janković Milorad (ur.) Enciklopedijski leksikon Mozaik znanja — Biologija. Interpres: Beograd.
  2. Bobrinski N.A. 1956. Zoogeografija — kratak kurs. Nolit: Beograd.