Deminutiv (umanjenica, od lat. deminutivum) je imenica koja ima umanjeno značenje. Nastaje dodavanjem prefiksa ili sufiksa (tvorbenih nastavaka) na osnovni oblik ili korijen imenice. Svojim oblikom deminutivi mogu biti isti, ili slični, hipokoristicima.

Građenje deminutivaUredi

U srpskom jeziku deminutivi se uglavnom grade dodavanjem sufiksa:

  • -ić
  • -ak
  • -ica
  • -ence

Primeri:

  • list > list+ak > listak
  • prst > prst+ić > prstić
  • kuća > kuć+ica > kućica
  • glava > glav+ica > glavica
  • dete > det+ence > detence
  • sveska > svesk+ica > sveščica

Vidi jošUredi