Deminutiv (umanjenica; od lat. deminutivum) je imenica koja ima umanjeno značenje. Nastaje dodavanjem prefiksa ili sufiksa (tvorbenih nastavaka) na osnovni oblik ili korijen imenice. Svojim oblikom deminutivi mogu biti isti, ili slični, hipokoristicima.

Građenje deminutiva uredi

U srpskom jeziku deminutivi se uglavnom grade dodavanjem sufiksa:

  • -ić
  • -ak
  • -ica
  • -ence

Primeri:

  • list > list+ak > listak
  • prst > prst+ić > prstić
  • kuća > kuć+ica > kućica
  • glava > glav+ica > glavica
  • dete > det+ence > detence
  • sveska > svesk+ica > sveščica

Vidi još uredi