Biologizam

Biologizam ili biološki determinizam je sociološko stanovište koje principe i kategorije iz biologije prenosi u sociologiju. Zasniva se na pretpostavci da ljudsko društvo funkcioniše po principima biologije, odnosno na način kako funkcinišu živi organizmi. Njen osnivač je Herbert Spencer. Danas se ovo stanovište smatra zastarelim i prevaziđenim.

Osnovna načela biologizma su:

  • Organicizam - shvatanje da između društva i organizma postoji direktna analogija.
  • Evolucionizam - kao kod živih bića, postoji evolucija od nižih ka višim vrstama u društvu.
  • Socijaldarvinizam - načela Darvinove teorije se primenjuju na društvo (Poreklo vrsta i Poreklo čoveka).
  • Zoosociologizam - principi životinjskih grupa se prenose na društvene organizacije.

Rasizam se pojavljuje u različitim oblicima kao derivat biologizma.

LiteraturaUredi