Arhanđeli, ili arhangeli, su natprirodna bića zoroasterske, persijske, hrišćanske, jevrejske i islamske teologije.

Sabor svetih arhanđela. Zdesna na levo: Arhangel Jegudil, Sveti arhanđel Gavrilo, Arhangel Salatail, Arhanđel Mihailo, Arhangel Uril, Arhangel Rafail i Arhangel Varahil

Arhanđeli u hrišćanstvu uredi

Pravoslavna tradicija pominje hiljade arhanđela ali su ipak samo sedam arhanđela slavljeni po imenu. Svaki ponedeljak posvećen je anđelima.

U spisu O nebeskoj hijerarhiji, Dionizije Areopagita kaže da se sva bestelesna bića mogu svrstati u tzv. nebesku hijerarhiju u sledećoj hijerarhiji, a svaka u tri lika:

U pravoslavnoj ikonografiji, svaki od arhanđela je drugačije predstavljen:

  • Mihailo, na hebrejskom znači „onaj koji je poput Boga“. Arh. Mihailo je još od prvih vekova hrišćanstva predstavljan kao vojskovođa, koji u svojoj desnoj ruci drži koplje kojim se borio protiv Lucifera, a u levoj ruci zelenu palminu grančicu. Arh. Mihailo se smatra važnim zaštitnikom pravoslavne vere i borcem protiv jeresi.
  • Gavrilo znači „sila Božija“. On je glasnik Božiji. Predstavljen je tako da u desnoj ruci drži lampu, a u levoj ogledalce. Ogledalce označava Premudrost Božiju.
  • Rafailo znači „isceljenje Božije“. Predstavljen je kako drži za ruku Tobijasa.
  • Urilo znači „Božanska svetlost“ ili "vatra Božija". Predstavljen je kako u desnoj ruci drži mač okrenut prema Persijancima i plamen u levoj.
  • Salatilo znači „vrhovni služitelj molitava“. Predstavljen je sa pognutom glavom i oborenim pogledom i sa rukama na grudima, kao na molitvi.
  • Jegudilo znači „hvala Božija“. Predstavljen je kako u desnoj ruci drži zlatan venac i bič [sr] u levoj.
  • Varahilo znači „delitelj blagoslova“. Predstavljen je kako drži belu ružu na grudima.

Pali anđeli uredi

  • Lucifer, pali serafim koji je želeo da dostigne Boga (Isaija 14,14). Lucifera je proterao sa nebesa arhanđel Mihailo. Poznat je i kao Satana, Zmija, Kušač i Lukavi. Bio je i heruvim (Ezekilj 28,14) i "jutarnja zvezda" (Isaija 14,12). Ezekilj (Ezekilj 28,17) navodi da je Satana bio vanredno lep anđeo.