Antikomutativnost

Definicija uredi

Za binarni operator   se kaže da je antikomutativan, ukoliko za svako   zadovoljava:

 

Pri čemu operator - označava inverz elementa skupa K pred kojim se nalazi.

Vidi još uredi