Vlada Republike Srpske

Vlada Republike Srpske predstavlja izvršni organ vlasti Republike Srpske. Vladu bira većina poslanika Narodne skupštine Srpske, a čine je predsednik Vlade, jedan ili više potpredsednika i ministri.

Bosna i Hercegovina

Članak je dio serije:
Politika i uprava
Bosne i HercegovineDruge države
pogledaj  razgovor  uredi

Prema zakonu, Vlada se mora sastojati od najmanje osam ministara srpske, pet bošnjačke i tri hrvatske nacionalnosti. Premijer, ako želi, može imenovati ministra koji bi predstavljao "ostale" nacionalnosti u Republici Srpskoj.

Nadležnost uredi

Nadežnost Vlade Republike Srpske je utvrđena Ustavom Republike Srpske. Njene nadležnosti su sledeće :

  • utvrđuje i vodi politiku,
  • izvršava zakone i druge opšte akte Narodne skupštine,
  • donosi uredbe i druge opšte akte radi izvršavanja zakona,
  • predlaže Narodnoj skupštini zakone i druge opšte akte i daje o njima mišljenje kad ih podnese drugi predlagač,
  • usmerava i usklađuje rad organa državne uprave i vrši nadzor nad njihovim radom,
  • vrši i druge poslove određene Ustavom i zakonom.

Vlada je odgovorna Narodnoj skupštini za politiku Republike Srpske, za izvršavanje zakona i drugih opštih akata Narodne skupštine i za rad organa državne uprave.