Vijeće Evropske unije

Ne treba izjednačavati sa Evropskim savetom i Savetom Evrope.

Vijeće Evropske unije (Savet Evropske Unije) je tijelo u kojem se neposredno izražavaju interesi država članica Evropske unije. To je mjesto gdje se najefikasnije uspostavlja međusobna suradnja i dogovori između vlada držva članica. Ono donosi zakonodavne odluke u EU, zaključuje ugovore sa trećim državama. Od 1993. naziva se i Vijećem ministara.

Posebnost Vijeća (Saveta) EU ogleda se i u njegovom sastavu. Pravno gledajući, Vijeće (Savet) je jedinstveno tijelo, a u stvrnosti se sastoji od više vijeća (saveta). Naime, ministarski sastav mijenja se ovisno o temi o kojoj se raspravlja. U pravilu u radu Vijeća (Saveta) sudjeluju ministari vanjskih poslova, međutim kada se raspravlja o poljoprivredi, sudjeluju ministri poljoprivrede, kada se radi o prometu, sudjeluju ministri zaduženi za transport i sl. Zato je i skovan naziv Vijeće (Saveta) s bezbroj lica

Dužnost predsjedavajućeg Vijeća (Saveta) naizmjenično obnašaju države članice u trajanju od po šest mjeseci (od 1.1. do 30.6., te 1.7. do 31.12.).

Ustroj Vijeća (Saveta)

uredi

Kada bi se da Vijeća (Saveta) EU-u odvijalo isključivo na sastancima ministara, Vijeće bi bilo potpuno neoperativno. Stoga u sklopu Vijeća EU dijeluju i razna podtijela koja pomažu Vijeću (Savetu) u uspješnom obavljnju njegovih zadataka. To su:

  • Rotirajuće predsjedništvo
  • Odbor stalnih predstavnika - COREPER
  • radne grupe stručnjaka
  • Glavno tajništvo Vijeća (Generalni Sekretariat Saveta)