Ubistvo iz nehata

Ubojstvo iz nehata u krivičnom pravu označava ubojstvo, odnosno čin prilikom koga počinitelj nije imao umišljaj - odnosno namjeru - ali koji je za posljedicu imao protupravno lišavanje nečijeg života, odnosno imao karakteristike koje ga, u skladu s pravnim propisima čine krivično odgovornim.

Ubistvo iz nehata se, ovisno o okolnostima i kaznenom pravu neke države može vršiti činjenjem i nečinjenjem. Radnje koje u sebi imaju element ubistva na mah se često ne tretiraju kao ubistvo iz nehata nego kao kvalificirani oblici drugih krivičnih djela, npr. teške tjelesne povrede ili podmetanje požara sa smrtnom posljedicom.

Ubistvo iz nehata se u pravilu kažnjava blaže od ubistva ili ubistva na mah.

Anglosaksonska pravna tradicija i ubistvo iz nehata i ubistvo na mah smješta u zajedničku kategoriju pod nazivom manslaughter.