13. proleterska udarna brigada

(Preusmjereno sa stranice Trinaesta proleterska brigada)

Trinaesta proleterska udarna brigada „Rade Končar“ je formirana 7. novembra 1942. godine u selu Gornjem Sjeničaku, kod Vrginmosta, od Prvog bataljona Hrvatske i Žumbersko-pokupskog NOP odreda. Imala je tri bataljona, četu za vezu i mitraljesku četu, s oko 684 borca. 8. oktobra 1943. brigada je brojala 1240, 9. oktobra 1944. oko 1800 boraca, a 13. maja 1945. oko 2.500.

Trinaesta proleterska brigada

{{{opis_slike}}}

Segment NOV i PO Jugoslavije
Lokacija osnivanja Gornji Sjeničak, kod Vrginmosta
Jačina 684 vojnika i oficira
Komandanti
Komandant Rade Bulat
Angažman
Bitke Napad na Krašić decembra 1942.
Desant na Drvar
Beogradska operacija
Sremski front
Završne operacije Prve armije JA
Odlikovanja Orden narodnog heroja
Orden partizanske zvezde
Orden bratstva i jedinstva

Od formiranja 7. novembra 1942. do 11. decembra 1942. godine zvala se Trinaesta hrvatska brigada „Josip Kraš, kada je, na predlog CK KPH i po odobrenju CK KPJ i Vrhovnog štaba, naredbom Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske, proglašena proleterskom i dobila naziv „Rade Končar“.

Prvi komandant brigade bio je Rade Bulat, narodni heroj, a politički komesar Božo Spaček.

Brigada je, na svom ratnom putu, prešla oko 17.000 kilometara. U njenim jedinicama borilo se više od 9.000 boraca (oko 4.300 iz Hrvatske, 3.000 iz Srbije, 600 iz Slovenije, oko 360 iz Bosne i Hercegovine). Tokom rata poginulo je oko 2.100 njenih boraca.

Odlikovana je Ordenom narodnog heroja Jugoslavije, Ordenom narodnog oslobođenja, Ordenom partizanske zvezde i Ordenom bratstva i jedinstva.

Narodni heroji Trinaeste proleterske brigade Uredi

Literatura Uredi

  Segment isključivo posvećen Narodnooslobodilačkoj borbi.
  • Todo Radošević: Trinaesta proleterska brigada „Rade Končar", - Vojnoizdavački zavod, Beograd 1984. godina
  • Vojna enciklopedija, Beograd 1975. godina
  • Narodni heroji Jugoslavije, „Mladost“ Beograd, 1975. godina


  Proleterske brigade Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije
Prva proleterska brigada | Druga proleterska brigada | Treća proleterska sandžačka brigada | Četvrta proleterska crnogorska brigada | Peta proleterska crnogorska brigada | Šesta proleterska istočnobosanska brigada | Dvanaesta slavonska proleterska brigada | Trinaesta proleterska brigada „Rade Končar“ | Prva lička proleterska brigada | Druga lička proleterska brigada | Treća lička proleterska brigada | Prva dalmatinska proleterska brigada | Druga dalmatinska proleterska brigada | Prva krajiška proleterska brigada | Treća krajiška proleterska brigada | Prva slovenačka proleterska brigada | Prva vojvođanska proleterska brigada | Prva makedonsko-kosovska proleterska brigada | Treća srpska proleterska brigada | Deseta hercegovačka proleterska brigada