13. proleterska udarna brigada

(Preusmjereno sa stranice Trinaesta proleterska brigada)

Trinaesta proleterska udarna brigada „Rade Končar“ je formirana 7. novembra 1942. godine u selu Gornjem Sjeničaku, kod Vrginmosta, od Prvog bataljona Hrvatske i Žumbersko-pokupskog NOP odreda. Imala je tri bataljona, četu za vezu i mitraljesku četu, s oko 684 borca. 8. oktobra 1943. brigada je brojala 1240, 9. oktobra 1944. oko 1800 boraca, a 13. maja 1945. oko 2.500.

Trinaesta proleterska brigada

{{{opis_slike}}}

Segment NOV i PO Jugoslavije
Lokacija osnivanja Gornji Sjeničak, kod Vrginmosta
Jačina 684 vojnika i oficira
Komandanti
Komandant Rade Bulat
Angažman
Bitke Napad na Krašić decembra 1942.
Desant na Drvar
Beogradska operacija
Sremski front
Završne operacije Prve armije JA
Odlikovanja Orden narodnog heroja
Orden partizanske zvezde
Orden bratstva i jedinstva

Od formiranja 7. novembra 1942. do 11. decembra 1942. godine zvala se Trinaesta hrvatska brigada „Josip Kraš, kada je, na predlog CK KPH i po odobrenju CK KPJ i Vrhovnog štaba, naredbom Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske, proglašena proleterskom i dobila naziv „Rade Končar“.

Prvi komandant brigade bio je Rade Bulat, narodni heroj, a politički komesar Božo Spaček.

Brigada je, na svom ratnom putu, prešla oko 17.000 kilometara. U njenim jedinicama borilo se više od 9.000 boraca (oko 4.300 iz Hrvatske, 3.000 iz Srbije, 600 iz Slovenije, oko 360 iz Bosne i Hercegovine). Tokom rata poginulo je oko 2.100 njenih boraca.

Odlikovana je Ordenom narodnog heroja Jugoslavije, Ordenom narodnog oslobođenja, Ordenom partizanske zvezde i Ordenom bratstva i jedinstva.

Narodni heroji Trinaeste proleterske brigade

uredi

Literatura

uredi
  Segment isključivo posvećen Narodnooslobodilačkoj borbi.
  • Todo Radošević: Trinaesta proleterska brigada „Rade Končar", - Vojnoizdavački zavod, Beograd 1984. godina
  • Vojna enciklopedija, Beograd 1975. godina
  • Narodni heroji Jugoslavije, „Mladost“ Beograd, 1975. godina