Transducin (ili Gt) je heterotrimerni G protein koji je prirodno izražen u retini kičmenjaka. Različiti tipovi transducinskog gena su izraženi u pojedinim ćelijskim tipovima mrežnjače (štapići i piramide).[1]

Senzorni rodopsin II (u bojama duge) u lipidnom dvosloju sa transducinom ispod njega. Gtα je obojen crveno, Gtβ plavo, i Gtγ žuto. GDP molekul je vezan za Gtα-podjedinicu, i retinal (crn) je vezan unutar rodopsina. N-terminus rodopsina je crven i C-terminus je plav. Ankeri transducina za membranu su prikazani crnim linijama.

Mehanizam dejstva uredi

Heterotrimerni transducin (alfa-beta-gama podjedinice) je aktiviran konformacionom promenom rodopsina usled apsorpcije fotona pomoću rodopsinove aktivne grupe retinala. Aktivacija uzrokuje da se GDP vezan za alfa podjedinicu zameni za GTP iz rastvora, i dovodi do disocijacije aktiviranog alfa proteina od beta-gama.[2][3] Aktivni transducin-alfa uzrokuje povećanje aktivnosti ciklične GMP fosfodiesteraze, čime se snižava koncentracija cGMP koji je intracelularni sekundarni-glasnik. Sniženje cGMP koncentracije dovodi do zatvaranja cGMP-regulisanih Na+ i Ca2+ jonskih kanala i hiperpolarizacije membranskog potencijala. Ovaj lanac signalnih događaja se takođe zove "kičmenjačka fototransdukciona kaskada".

Do okončanja transducinove aktivnosti dolazi kad se (aktivni) GTP vezan za transducin hidrolizuje u transducin-GDP. Ovaj proces je ubrzan kompleksom koji sadrži RGS (Regulator G-proteinske signalizacije)-protein i gama-podjedinicu efektora, cikličnu GMP fosfodiesterazu.

Geni uredi

Literatura uredi

  1. Lerea CL, Somers DE, Hurley JB, Klock IB, Bunt-Milam AH (October 1986). „Identification of specific transducin alpha subunits in retinal rod and cone photoreceptors”. Science 234 (4772): 77–80. PMID 3529395. 
  2. Hargrave PA, Hamm HE, Hofmann KP (January 1993). „Interaction of rhodopsin with the G-protein, transducin”. Bioessays 15 (1): 43–50. DOI:10.1002/bies.950150107. PMID 8466475. 
  3. Downs MA, Arimoto R, Marshall GR, Kisselev OG (December 2006). „G-protein alpha and beta-gamma subunits interact with conformationally distinct signaling states of rhodopsin”. Vision Res. 46 (27): 4442–8. DOI:10.1016/j.visres.2006.07.021. PMID 16989885. 

Spoljašnje veze uredi