Terapijska komuna

Terapijske komune ili „radni kampovi” koji predstavljaju modalitet nastao zbog činjenice da samo manjina zavisnika prihvata dugotrajni rehabilitacioni tretman u hospitalnim ili vanhospitalnim zdravstvenim ustanovama. Sa druge strane, ne postoji dovoljan broj dobro organizovanih specijalizovanih zdravstvenih ustanova koje sprovode rehabilitaciju i resocijalizaciju zavisnika. Ove komune organizuju najčešće religijske konfesije ili nevladine organizacije. U njima se, pre svega, zahteva od članova kompletna apstinencija uz svakodnevne radne i grupne aktivnosti u skladu sa ideologijom komune.