Elektromagnetski spektar

(Preusmjereno sa Spektar (fizika))
Spektar elektromagnetskog zračenja

Spektar je u fizici graf na čijoj je osi ordinata prikazana energija ili neka analitička funkcija energije.

Najčešće se pojam spektar koristi u značenju spektar elektromagnetskog zračenja. Kao analitičke funkcije energije u spektru elektromagnetskog zračenja koriste se:

  • valna duljina – udaljenost između najbliže dvije točke iste elongacije i iste faze na valu:
  • frekvencija – broj titraja koje neki val izvede u jedinici vremena:
  • valni broj – broj valnih ciklusa u jedinici duljine:

gdje je E energija fotona, c brzina svjetlosti, a h Planckova konstanta.

Podjela spektraUredi

Spektar elektromagnetskog zračenja se dijeli na više dijelova. Podjela ovisi i o znanosti koja koristi spektar. Općenita podjela je na: gama zračenje, rendgensko zračenje, ultraljubičasto zračenje, vidljivu svjetlost, infracrveno zračenje, mikrovalno zračenje i radiovalove.