Specijalnost (medicina)

Medicinske specijalnosti posebne su grane medicine koje se u svakoj zemlji, posebnim pravilnikom, utvrđuju odlukom Ministarstva zdravlja.[1]

Pravilnik o specijalizacijama uredi

Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika utvrđuje se:

 • Vrsta specijalizacija i užih specijalizacija
 • Dužina trajanje specijalizacije i sadržina specijalizacija i užih specijalizacija
 • Program obavljanja specijalizacija, odnosno užih specijalizacija
 • Način obavljanja specijalističkog staža i polaganje specijalističkog ispita
 • Sastav i rad ispitnih komisija
 • Uslovi koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove i privatna praksa, odnosno, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije, za obavljanje specijalističkog staža
 • Uslovi i način priznavanja vremena provedenog na radu kao dela specijalističkog staža
 • Obrazac indeksa i diplome o položenom specijalističkom ispitu, odnosno položenom ispitu iz uže specijalizacije.

Specijalizacije za doktore medicine uredi

Doktori medicine mogu upisati i usavršavati se (specijalizovati) u sledećim granama medicine, odnosno oblastima zdravstvene zaštite, koje traju od tri do šest godina:

 1. interna medicina;
 2. internistička onkologija;
 3. infektologija;
 4. pedijatrija;
 5. neurologija;
 6. psihijatrija;
 7. dečja neurologija;
 8. dečja i adolescentna psihijatrija;
 9. ginekologija i akušerstvo;
 10. opšta hirurgija;
 11. abdominalna hirurgija;
 12. vaskularna hirurgija;
 13. grudna hirurgija;
 14. ortopedska hirurgija i traumatologija;
 15. dečja hirurgija;
 16. neurohirurgija;
 17. plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija;
 18. maksilofacijalna hirurgija;
 19. urologija;
 20. kardiohirurgija;
 21. urgentna medicina;
 22. anesteziologija, reanimatologija i intenzivna terapija;
 23. otorinolaringologija;
 24. oftalmologija;
 25. dermatovenerologija;
 26. fizikalna medicina i rehabilitacija;
 27. opšta medicina;
 28. medicina rada;
 29. radiologija;
 30. radijaciona onkologija;
 31. nuklearna medicina;
 32. patologija;
 33. sudska medicina;
 34. medicinska mikrobiologija;
 35. klinička biohemija;
 36. klinička farmakologija;
 37. laboratorijska medicina;
 38. imunologija;
 39. higijena;
 40. epidemiologija;
 41. socijalna medicina;
 42. sportska medicina;
 43. transfuzijska medicina;
 44. vazduhoplovna medicina;
 45. medicinska statistika i informatika;
 46. palijativno zbrinjavanje.

Specijalizacije za doktore stomatologije uredi

Doktori stomatologije mogu upisati i usavršavati se (specijalizovati) u sledećim granama stomatologije, odnosno oblastima zdravstvene zaštite, koje traju od tri do pet godina:

 1. preventivna i dečja stomatologija;
 2. bolesti zuba i endodoncija;
 3. stomatološka protetika;
 4. paradontologija i oralna medicina;
 5. ortopedija vilica;
 6. oralna hirurgija;
 7. maksilofacijalna hirurgija ,
 8. medicinska statistika i informatika.

Specijalizacije za diplomirane farmaceute i magistre farmacije uredi

Diplomirani farmaceuti i magistri farmacije mogu upisati i usavršavati se (specijalizovati) u sledećim granama farmacije, odnosno oblastima zdravstvene zaštite, koje traju od dve do četiri godina:

 1. klinička farmacija;
 2. medicinska biohemija;
 3. toksikološka hemija;
 4. sanitarna hemija;
 5. ispitivanje i kontrola lekova;
 6. farmakoterapija;
 7. farmaceutska tehnologija;
 8. kontrola i primena lekovitih biljaka;
 9. socijalna farmacija;
 10. medicinska statistika i informatika.

Specijalizacije za diplomirane farmaceute - medicinske biohemičare i magistre farmacije uredi

Diplomirani farmaceuti - medicinski biohemičari i magistri farmacije - medicinski biohemičari mogu upisati i usavršavati se (specijalizovati) u sledećim granama farmacije, odnosno oblastima zdravstvene zaštite, koje traju od tri do četiri godina:

 1. farmakoterapija;
 2. medicinska biohemija;
 3. sanitarna hemija;
 4. toksikološka hemija;
 5. medicinska statistika i informatika.

Izvori uredi

 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Službeni glasnik RS, br. 107/05, 72/09 - dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 110/12 - US i 119/12)

Literatura uredi

 • Smith, Margot W. Physician's Specialties and Medical Trade Areas: An Application of Central Place Theory. Papers and Proceedings of Applied Geography Conferences, Vol. 9, West Point NY 1986.
 • Smith, Margot W. A Guide to the Delineation of Medical Care Regions, Medical Trade Areas and Hospital Service Areas. Public Health Reports, 94:3:247 May 1979
 • Smith, Margot W. The Economics of Physician Location, Western Regional Conference, American Association of Geographers, Chicago, Illinois, 1979
 • Smith, Margot W. The Distribution of Medical Care in Central California: a Social and Economic Analysis, Thesis, School of Public Health, University of California, Berkeley, 1977 - 1004 pages

Spoljašnje veze uredi

Кategorija:Medicinske specijalnosti