Sferni trokut je skup tri točke sfere i tri luka velikih kružnica, od kojih je svaki manji od polukružnice i ima krajeve u tim točkama. Zbir kutova sfernog trokuta veći je od dva prava i nalazi se između 180° i 540°, tj. , gdje su A, B, C kutovi sfernog trokuta (sl.1.). Odnos opsega i dijametra kruga je manji od .

Sferni trokut

Mnogi kriteriji podudarnosti sfernih trokuta analogni su kriterijima podudarnosti običnih ravnih trokuta. Međutim, postoje i drugi, npr., dva sferna trokuta (jedne iste sfere) podudarna su, ako su tri kuta jednog trokuta podudarna kutovima drugog trokuta.