Sedma banijska udarna brigada

Sedma banijska narodnooslobodilačka udarna brigada „Vasilj Gaćeša (također Sedma brigada NOV Hrvatske) formirana je 2. septembra 1942. godine u Moslavini, od boraca Trećeg, Petog i Udranog bataljona Banijskog partizanskog odreda. Na dan formiranja imala je je oko 850 boraca, naoružanih sa 554 puške, 19 puškomitraljeza i dva mitraljeza.

Sedma banijska udarna brigada
Segment NOV i PO Jugoslavije
Lokacija osnivanja Moslavina
Jačina oko 850 boraca
Formacija četiri bataljona
Komandanti
Komandant Nikola Maraković Nina
Angažman
Bitke Napad na Gojilo 1942.
Napad na Glinu 1943.
Operacija Panter
Odlikovanja Orden narodnog heroja
Orden zasluga za narod
Orden bratstva i jedinstva

Od 22. novembra 1942. godine do kraja rata nalazila se u sastavu Sedme banijske udarne divizije. Septembra 1943. godine brigada je preimenovana i nosila je naziv - Prva brigada Sedme banijske udarne divizije.

Prvi komandant brigade bio je Nikola Maraković Nina, narodni heroj, a politički komesar Đuro Čizmek.

Brigada je nosila naziv „Vasilj Gaćeša“, u znak sećanja na Vasilija Vasilja Gaćešu, komandanta Banijsog partizanskog odreda i narodnog heroja, koji je poginuo 29. aprila 1942. godine u borbi protiv ustaša. Početkom januara 1944. godine brigada je proglašena „udarnom“.

Za svoje zasluge tokom Narodnooslobodilačkog rata odlikovana je Ordenom zasluga za narod i Ordenom bratstva i jedinstva. Povodom petnaestogodišnjice bitke na Sutjesci, juna 1958. godine, odlikovana je i Ordenom narodnog heroja.

Borbeni put Sedme banijske brigadeUredi

Narodni heroji Sedme banijske brigadeUredi

Šesnaest boraca Sedme banijske udarne brigade proglašeno je za narodne heroje Jugoslavije:

 1. Đuro Bakrač, zamenik komandanta brigade
 2. Velimir Đurić, komandant brigade
 3. Ante Banina, komandant brigade
 4. Persa Bosanac, desetar Prve čete Drugog bataljona
 5. Živko Bronzić, komandant Prvog udarnog bataljona
 6. Dimitrije Vojvodić Zeko, komandant brigade
 7. Stjepan Debeljak Bil, rukovodilac Politodela
 8. Dragoslav Đorđević Goša, rukovodilac Politodela
 9. Mate Jerković, komandant Drugog bataljona
 10. Petar Kalanja, član Štaba brigade
 11. Milanka Kljajić, komandir voda
 12. Uroš Krunić, politički komesar brigade
 13. Nikola Maraković Nina, prvi komandant brigade
 14. Rade Milojević, zamenik komandanta brigade
 15. Miloš Suzić, komandant brigade
 16. Ilija Španović, komandant Prvog udarnog batljona

LiteraturaUredi

  Segment isključivo posvećen Narodnooslobodilačkoj borbi.