Savez reformskih snaga Jugoslavije

Savez reformskih snaga Jugoslavije (SRSJ) je politička partija koju je jula 1990. godine osnovao Ante Marković, poslednji predsednik Saveznog izvršnog veća SFRJ. Ta se partija zalagala za sveobuhvatne reforme jugoslovenskog društva i države te za evolutivnu tranziciju iz socijalističke u modernu ekonomiju. Ova partija nije postigla veliki učinak na republičkim izborima, a najbolje rezultate ostvarila je 1990-91. godine u Bosni i Hercegovini i Makedoniji (u SFRJ nikada nisu održani demokratski izbori na nivou federacije).

Od SRSJ nastale su neke partije koje i danas deluju u pojedinim državama bivše Jugoslavije, kao na primer Građanski savez Srbije.