Reakcija adicije

U organskoj hemiji, reakcija adicije je reakcija kojom se dva ili više molekula kombinuju da formira jedan veći molekul.[1][2][3][4]

Adicija hlora na etilen

Reakcija adicije je ograničena na hemijska jedinjenja koja imaju višestruko vezane atome, kao što su molekuli sa ugljenik-ugljenik dvostrukim vezama, i.e., alkeni, ili sa trostrukim vezama, i.e., alkini. Takođe su obuhvaćeni molekuli koji sadrže ugljenik - heteroatom dvostruke veze, poput karbonilnih (C=O) grupa ili imino (C=N) grupa.

Postoje dva glavna tipa polarnih reakcija adicije: elektrofilna adicija i nukleofilna adicija. Isto tako postoje i dva tipa nepolarnih reakcija adicije: adicija slobodnih radikala i cikloadicija.

Opšti pregled reakcija adicije. Od gore na dole: elektrofilna adicija na alkene, nukleofilna adicija na karbonile i adicija slobodnih radikala, halida na alkene

Reakcija adicije je suprotna reakciji eliminacije, na primer reakcija hidratacije alkena i dehidratacije alkohola. Reakcije adicije se takođe sreću kod polimerizacije, i zovu se polimerizaciona adicija.

Literatura uredi

  1. Clayden Jonathan, Nick Greeves, Stuart Warren, Peter Wothers (2001). Organic chemistry. Oxford, Oxfordshire: Oxford University Press. ISBN 0-19-850346-6. 
  2. Smith, Michael B.; March, Jerry (2007). Advanced Organic Chemistry: Reactions, Mechanisms, and Structure (6th izd.). New York: Wiley-Interscience. ISBN 0-471-72091-7. 
  3. McMurry John E. (1992). Fundamentals of Organic Chemistry (3rd izd.). Belmont: Wadsworth. ISBN 0-534-16218-5. 
  4. Morrison Robert Thornton, Boyd Robert Neilson (2006). Organic chemistry. Engelwood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall. ISBN 8120307658.