Rationalis je titula koju je u doba Principata nosio glavni službenik Rimskog Carstva zadužen za državne financije, a čiji bi današnji ekvivalent bio ministar financija. Rationalis je bio zadužen za kovanje novca, kontrolu valute, prikupljanje poreza te upravu nad carskim rudnicima i arsenalima. Titulu je ukinuo car Dioklecijan za vrijeme reformi državne uprave, odnosno promijenjena je u comes sacrarum largitionum. Od 350. se iz njegove nadležnosti izvukao magister rei privatae kao posebni službenik zadužen za upravljanje carskom imovinom.